UBND THỊ XÃ BỈM SƠN
VĂN PHÒNG
BÁO CÁO TỔNG HỢP
TTTên đơn vịTổng số công việc được giaoĐã thực hiện và báo cáoĐang thực hiệnTỷ lệ so sánh
Tổng
số
ChậmĐúng
thời
gian
quy
định
Tổng
số
Đang
thực
hiện
trong
hạn
Đang
thực
hiện đã
quá
hạn
Công
việc
đã
thực
hiện (%)
Đã
thực
hiện
đúng
hạn (%)
1234567891011
1Ban GPMB200020000
2Ban Quản lý dự án ĐTXD5959192700010058.7
3Ban tiếp công dân Thị xã Bỉm Sơn4403000100100
4Phòng Giáo Dục & Đào tạo5454124000010076.92
5Phòng Kinh Tế433423823273009779.95
6Phòng Lao động Thương binh Xã hội266256302190009687.95
7Phòng Nội vụ2101766210511008362.87
8Phòng Quản Lý Đô Thị3703269219436008867.83
9Phòng Tài Chính Kế Hoạch3342811689037008434.88
10Phòng Tài Nguyên & Môi Trường404181906778014442.41
11Phòng Tư pháp595734181009634.62
12Phòng Văn Hoá-TT-TT17917391590009694.64
13Phòng Y Tế575418311009463.27
14Thanh Tra Thị xã959318530009774.65
15UBND phường Ba Đình164163581030009963.98
16UBND phường Bắc Sơn16315864934009659.24
17UBND phường Lam Sơn149133241081008981.82
18UBND phường Ngọc Trạo158155191362009887.74
19UBND phường Phú Sơn154153161350009989.4
20UBND phường Đông Sơn170164401200009675
21UBND xã Hà Lan14314181321009894.29
22UBND xã Quang Trung157155211310009886.18
23Văn phòng HĐND&UBND thị xã837423441008965.67
24Văn phòng đăng ký QSD đất54221008050
25Đội quản lý TTĐT1615730009330
Cộng 388834529162340179018871.85

Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )