UBND THỊ XÃ BỈM SƠN
VĂN PHÒNG
BÁO CÁO TỔNG HỢP
TTTên đơn vịTổng số công việc được giaoĐã thực hiện và báo cáoĐang thực hiệnTỷ lệ so sánh
Tổng
số
ChậmĐúng
thời
gian
quy
định
Tổng
số
Đang
thực
hiện
trong
hạn
Đang
thực
hiện đã
quá
hạn
Công
việc
đã
thực
hiện (%)
Đã
thực
hiện
đúng
hạn (%)
1234567891011
1Ban GPMB200020000
2Ban Quản lý dự án ĐTXD1918341009457.14
3Ban tiếp công dân Thị xã Bỉm Sơn4403000100100
4Phòng Giáo Dục & Đào tạo31306220009678.57
5Phòng Kinh Tế202194491342009673.22
6Phòng Lao động Thương binh Xã hội11110924790009876.7
7Phòng Nội vụ11210025675008972.83
8Phòng Quản Lý Đô Thị1931632611022008480.88
9Phòng Tài Chính Kế Hoạch14888522338005930.67
10Phòng Tài Nguyên & Môi Trường2221245845692105539.82
11Phòng Tư pháp1916951008435.71
12Phòng Văn Hoá-TT-TT86792732009197.33
13Phòng Y Tế26258131009661.9
14Thanh Tra Thị xã43396151009071.43
15UBND phường Ba Đình11911537760009667.26
16UBND phường Bắc Sơn11610940682009362.96
17UBND phường Lam Sơn11110616891009584.76
18UBND phường Ngọc Trạo11711113982009488.29
19UBND phường Phú Sơn11411071010009693.52
20UBND phường Đông Sơn12011427830009575.45
21UBND xã Hà Lan11210761001009594.34
22UBND xã Quang Trung11511131050009697.22
23Văn phòng HĐND&UBND thị xã544819284008859.57
24Văn phòng đăng ký QSD đất54221008050
25Đội quản lý TTĐT12125200010028.57
Cộng 2213193644313451552108774.81

Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )